Научно-популарни текстови из области библистике.
Ауторске чланке нам можете достављати путем електронске поште.

Стандард текста за семинарске радове

Стандард текста за семинарске радове


Стандард је следећи: фонт Times New Roman, величина 12, поравнати текст на десној страни (опција Justify), Проред, тј. размак између редова  1,5. Рад се пише искључиво на ћирилици по актуелном Правопису српског језика. 


Заглавље (насловна страна)

Православни богословски факултет Универзитета у Београду, семинарски рад на тему: наслов теме, студент. Након заглавља иду скраћенице библијских књига, а после тога садржај рада. 

Структура рада: 

садржај, увод, подела на поглавља, закључак, литература: наведите дела, где су издата и које године и стављајте у фусноту где сте шта из које књиге узели. Убацити фусноте из дела одакле сте шта узимали. Када се понавља фуснота  ондане понављате пун наслов дела него да стоји  Исто, стр. Библијске сраћенице се не наводе у фусноти већ у тексту у загради. Садржаје са интернета дозвољено је користити под условом да се у фусноту копира пун линк текста и датум преузимања. Од интернет ресурса избегавати Wikipediu, јер нема потписане ауторе, односно увек тражити сајтове са већом релевантношћу (сајтове библијских института и универзитета) који на крају имају потписане ауторе. 

Литература на крају: 
Наведите дела, где су издата и које године. За Свето Писмо убацити преводиоца, издавача , место издавања и време. 

Начин цитирања за семинарске, мастер и докторске радове

НАЧИН ЦИТИРАЊА

 

 

IКњига (Монографија):

1. Име аутора (иницијал имена и презиме); ако је више аутора између имена се ставља коса црта (б); потом запета

2. Назив дела (у курзиву), ако је књига у оквиру неке едиције у загради навести едицију, углавном скраћеницу (в); ако дело има поднаслов, он се раздаваја са две тачке (б); потом запета

3. Μесто и година издања (ако је неко касније издање, пред годину ставити број издања у суперскрипту: 42012); потом запета, сем у случају (а)

4. Број странице (б) или страница (б, г), или ако се упућује на читаво дело без страна (а).

На крају – тачка.

 

Примери:

а) Ј. Дрејн, Увођење у Стари Завет, Београд 2003.

б) O. Keel/S. Schroer, Schöpfung:BiblischeTheologienimKontextaltorientalischerReligionen, Göttingen 2002, 173-181.

в) J. Fossum, The Name of God and the Angel of God (WUNT 1/36), Tübingen 1985, 128.

г) H. W. Wolff, Anthropologie des Alten Testaments, Gütersloh 61994, 57-74.

 

II Чланак у зборнику радова / поглавље у књизи:

1. Име аутора (иницијал имена и презиме), потом запета

2. Упућивање на дело (у:), име приређивача за назнаком (прр) у загради, и дело (зборник, књига) у нормалном фонту; ако је дело (зборник, књига) у оквиру неке едиције у загради навести едицију, углавном скраћеницу (б, г); ако је зборник посвећен одређеној личности (Festschrift) у загради навести име са назнаком FS (в) – уколико је Festschrift у едиција, обоје у загреду, с тиме што едиција иде у угласту (г); потом запета

3. Μесто и година издања;

4. Број странице (а) или страница (б, в), с тим да када се упућује на цели чланак наводе се све стране (в).

На крају – тачка.

 

Примери:

а) М. Џ. В. Леит, Израил међу народима, у: М. Куган (прр), Оксфордска историја библијског света, Београд 2006, 484.

б) M. Hengel, DieSeptuagintaalschristlicheSchriftennsammlung’, у: M. Hengel/A.M. Schwemer (прр), DieSeptuagintazwischenJudentumundChristentum (WUNT 72), Tübingen 1994, 236-237.

в) M.Rösel, Der Brief des Aristeas an Philokrates, der Tempel in Leontopolis und die Bedeutung der Religionsgeschichte Israels in hellenistischer Zeit, in: F. Hartenstein/M. Pietsch (прр), „Sieben Augen auf einem Stein“ (Sach 3,9): Studien zur Literatur des Zweiten Tempels (FS I. Willi-Plein), Neukirchen2007, 327-344.

г) L. Rost, Vermutungen über den Anlass zur griechischen Übersetzung der Tora, у: H. J. Stoebe (прр), Wort, Gebot, Glaube. Beiträge zur Theologie des Alten Testaments (FS W. Eichrodt / J. J. Stamm 7 E. Jenni [AThANT 59]), Zürich 1970, 39-44.

 

 

III Чланак у научном часопису:

1. Име аутора (иницијал имена и презиме); потом запета

2. Назив чланка (у курзиву); ако чланак има поднаслов, он се раздаваја са две тачке (в); потом запета

3. Назив часописа у загради, нормалан фонт: скраћено (а), или пун (б, в); потом запета

4. Година издања, потом запета

5. Број странице (б) или страница (а, в), с тим да када се упућује на цели чланак наводе се све стране (в).

На крају – тачка.

 

Примери:

а) B. Th. Viviano, The Trinity in the Old Testament, ThZ 3 (1998), 193-195.

б) Д. Милин, Појам Бога у Старом Завету, Богословље 1-2 (1995), 37.

в) Р. Кубат, Два аспекта [библијске] теологије: Херменеутички нацрт,Богословље 1-2(2010), 6-34.

г)

 

 

IV Одредница у речнику, лексикону или енциклопедији:

1. Име аутора (иницијал имена и презиме); потом запета

2. Назив одреднице (под знацима навода); потом запета

3. Назив речника = лексикона = енциклопедије, нормалан фонт: скраћено (а, б, в), или пун (г); приређивач у загради – ако их је један до тројица; без запете

4. Број странице (б) или страница (а, в, г), с тим да када се упућује на читаву одредницу наводе се све стране (а, г).

На крају – тачка.

 

Примери:

а) P. Brauns, „TheodorvonMopsuestia,TRE 33, 240-246.

б) S. Tengström, חוּר – rûaḥ“, ThWAT VII (G.J.Botterweck/H.Ringgren), 394.

в) W. Michaelis, „παντοκράτορ“, ThWNTIII(G. Kittel), 913-914.

г) D. Bachmann-Medick, „Interpretive Turn“, Lexikon der Bibelhermeneutik (O. Wischmeyer), 299-300.

 

 

 

 

VIЦитирање већ навођених дела:

1. Име аутора (иницијал имена и презиме); потом запета

2. Наслов дела, ако наслов има до три речи, онда пун, а ако је преко, тада скраћено – од две до четири речи, потом запета

3. страна или стране.

 

Примери:

а) B. Th. Viviano, The Trinity in the Old Testament, ThZ 3 (1998), 193-195.

а1) B. Th. Viviano, The Trinity, 199.

б) М. Џ. В. Леит, Израил међу народима, у: М. Куган (прр), Оксфордска историја библијског света, Београд 2006, 484.

б1) М. Џ. В. Леит, Израил међу народима, 490.

Блог текст четири

Уводни текст четвртог блога.

Више

Блог текст три

Уводни текст трећег блога.

Више

Ви сте овде: Насловна Блог