Начин цитирања за семинарске, мастер и докторске радове

НАЧИН ЦИТИРАЊА

 

 

IКњига (Монографија):

1. Име аутора (иницијал имена и презиме); ако је више аутора између имена се ставља коса црта (б); потом запета

2. Назив дела (у курзиву), ако је књига у оквиру неке едиције у загради навести едицију, углавном скраћеницу (в); ако дело има поднаслов, он се раздаваја са две тачке (б); потом запета

3. Μесто и година издања (ако је неко касније издање, пред годину ставити број издања у суперскрипту: 42012); потом запета, сем у случају (а)

4. Број странице (б) или страница (б, г), или ако се упућује на читаво дело без страна (а).

На крају – тачка.

 

Примери:

а) Ј. Дрејн, Увођење у Стари Завет, Београд 2003.

б) O. Keel/S. Schroer, Schöpfung:BiblischeTheologienimKontextaltorientalischerReligionen, Göttingen 2002, 173-181.

в) J. Fossum, The Name of God and the Angel of God (WUNT 1/36), Tübingen 1985, 128.

г) H. W. Wolff, Anthropologie des Alten Testaments, Gütersloh 61994, 57-74.

 

II Чланак у зборнику радова / поглавље у књизи:

1. Име аутора (иницијал имена и презиме), потом запета

2. Упућивање на дело (у:), име приређивача за назнаком (прр) у загради, и дело (зборник, књига) у нормалном фонту; ако је дело (зборник, књига) у оквиру неке едиције у загради навести едицију, углавном скраћеницу (б, г); ако је зборник посвећен одређеној личности (Festschrift) у загради навести име са назнаком FS (в) – уколико је Festschrift у едиција, обоје у загреду, с тиме што едиција иде у угласту (г); потом запета

3. Μесто и година издања;

4. Број странице (а) или страница (б, в), с тим да када се упућује на цели чланак наводе се све стране (в).

На крају – тачка.

 

Примери:

а) М. Џ. В. Леит, Израил међу народима, у: М. Куган (прр), Оксфордска историја библијског света, Београд 2006, 484.

б) M. Hengel, DieSeptuagintaalschristlicheSchriftennsammlung’, у: M. Hengel/A.M. Schwemer (прр), DieSeptuagintazwischenJudentumundChristentum (WUNT 72), Tübingen 1994, 236-237.

в) M.Rösel, Der Brief des Aristeas an Philokrates, der Tempel in Leontopolis und die Bedeutung der Religionsgeschichte Israels in hellenistischer Zeit, in: F. Hartenstein/M. Pietsch (прр), „Sieben Augen auf einem Stein“ (Sach 3,9): Studien zur Literatur des Zweiten Tempels (FS I. Willi-Plein), Neukirchen2007, 327-344.

г) L. Rost, Vermutungen über den Anlass zur griechischen Übersetzung der Tora, у: H. J. Stoebe (прр), Wort, Gebot, Glaube. Beiträge zur Theologie des Alten Testaments (FS W. Eichrodt / J. J. Stamm 7 E. Jenni [AThANT 59]), Zürich 1970, 39-44.

 

 

III Чланак у научном часопису:

1. Име аутора (иницијал имена и презиме); потом запета

2. Назив чланка (у курзиву); ако чланак има поднаслов, он се раздаваја са две тачке (в); потом запета

3. Назив часописа у загради, нормалан фонт: скраћено (а), или пун (б, в); потом запета

4. Година издања, потом запета

5. Број странице (б) или страница (а, в), с тим да када се упућује на цели чланак наводе се све стране (в).

На крају – тачка.

 

Примери:

а) B. Th. Viviano, The Trinity in the Old Testament, ThZ 3 (1998), 193-195.

б) Д. Милин, Појам Бога у Старом Завету, Богословље 1-2 (1995), 37.

в) Р. Кубат, Два аспекта [библијске] теологије: Херменеутички нацрт,Богословље 1-2(2010), 6-34.

г)

 

 

IV Одредница у речнику, лексикону или енциклопедији:

1. Име аутора (иницијал имена и презиме); потом запета

2. Назив одреднице (под знацима навода); потом запета

3. Назив речника = лексикона = енциклопедије, нормалан фонт: скраћено (а, б, в), или пун (г); приређивач у загради – ако их је један до тројица; без запете

4. Број странице (б) или страница (а, в, г), с тим да када се упућује на читаву одредницу наводе се све стране (а, г).

На крају – тачка.

 

Примери:

а) P. Brauns, „TheodorvonMopsuestia,TRE 33, 240-246.

б) S. Tengström, חוּר – rûaḥ“, ThWAT VII (G.J.Botterweck/H.Ringgren), 394.

в) W. Michaelis, „παντοκράτορ“, ThWNTIII(G. Kittel), 913-914.

г) D. Bachmann-Medick, „Interpretive Turn“, Lexikon der Bibelhermeneutik (O. Wischmeyer), 299-300.

 

 

 

 

VIЦитирање већ навођених дела:

1. Име аутора (иницијал имена и презиме); потом запета

2. Наслов дела, ако наслов има до три речи, онда пун, а ако је преко, тада скраћено – од две до четири речи, потом запета

3. страна или стране.

 

Примери:

а) B. Th. Viviano, The Trinity in the Old Testament, ThZ 3 (1998), 193-195.

а1) B. Th. Viviano, The Trinity, 199.

б) М. Џ. В. Леит, Израил међу народима, у: М. Куган (прр), Оксфордска историја библијског света, Београд 2006, 484.

б1) М. Џ. В. Леит, Израил међу народима, 490.

Ви сте овде: Насловна Блог Начин цитирања за семинарске, мастер и докторске радове