Православни богословски факултет Универзитета у Београду
Група за библијско богословље

Катедра за Свето Писмо Старог Завета:

др Илија Томић, ванредни професор
Увод у Стари Завет, Старојеврејски језик, Старојеврејски језик и његова палеографија,
Теологија старозаветних пророка, Интертестаментарна књижевност

др Родољуб Кубат, ванредни професор
Старозаветна историја и егзегеза, Старозаветна теологија, Библија пред савременим изазовима,
Примењена егзегеза, Старозаветни монотеизам, Теолошка херменеутика

Ненад Божовић, асистент
Увод у Стари Завет, Старозаветна историја и егзегеза

Катедра за Свето Писмо Новог Завета:

др Иринеј Буловић, редовни професор (шеф групе)
Новозаветна егзегеза

др Порфирије Перић, доцент
Новозаветна теологија

др Предраг Драгутиновић, доцент
Увод у Нови Завет, Библијска ерминевтика, Novum Testamentum Patristicum, Свет Новог Завета,
Монотеизам и христологија у Новом Завету

мр Владан Таталовић, асистент (секретар групе)
Библијска ерминевтика, Новозаветна егзегеза, Увод у Стари Завет

мр Драган Радић, асистент
Увод у Нови Завет, Новозаветна теологија, Свет Новог Завета

 • Увод у Стари Завет

  Увод у Стари Завет
  Увод у Стари Завет је теолошка дисциплина која се бави историјом настанка списа, историјом текста, каноном, преводима и појединачно обрађује књиге или веће корпусе списа. Циљ проучавања уводних тема је разумевање текстова Старог Завета у њиховом историјско-теолошком контексту.

  Силабус | Прилози

 • Увод у Нови Завет

  Увод у Нови Завет
  Увод у Нови завет је теолошка дисциплина која се бави историјом настанка ранохришћанских списа и њиховог сакупљања у канон Светог Писма Новог Завета. Циљ проучавања уводних тема је разумевање текстова Новога Завета у њиховом историјско-теолошком контексту.

  Силабус | Прилози

 • Старозаветна историја и егзегеза

  Старозаветна историја и егзегеза
  Старозаветна историја и егзегеза је историјско-егзегетска дисциплина која се бави тумачењем старозаветних текстова. Приступ старозаветним текстовима конципиран је на двострукој перспективи: дијахроној и синхроној. Приликом тумачења текстова истражује се контекст у коме су настали и актуализује се њихова порука данас.

  Силабус | Прилози

 • Библијска ерминевтика

  Библијска ерминевтика
  Библијска ерминевтика је теолошка дисциплина која се бави теоријским начелима и методама тумачења библијских текстова. Она се бави како историјом тумачења, тако и могућностима адекватног тумачења Библије данас. Циљ проучавања тема из Библијске ерминевтике је оспособљавање за предањско и самостално тумачење библијских текстова.

  Силабус | Прилози

 • Старозаветна теологија

  Старозаветна теологија
  Старозаветна теологија је дисциплина које се бави основним теолошким темама: старозаветни монотеизам, антропологија, месијанизам, теологија канона итд. Поред тога, проблеми савременог човека и друштва сагледавају се кроз призму библијских текстова.

  Силабус | Прилози

 • Новозаветна егзегеза

  Новозаветна егзегеза
  Егзегеза Новог Завета је теолошка дисциплина која се бави практичним тумачењем новозаветног текста. На основу конкретних примера историјско-критичке и патристичке егзегезе, као и покушајâ њихове интеракције, студент бива оспособљен за самосталније тумачење новозаветног текста, свакако са циљем његове модерне актуализације.

  Силабус | Прилози

 • Новозаветна теологија

  Новозаветна теологија
  Теологија Новог Завета је теолошка дисциплина која се бави проучавањем најважнијих теолошких карактеристика новозаветних целина дефинисаних према аутору и литерарном жанру. На основу конкретних примера препознавања и праћења новозаветних теолошких токова, студенти се оспособљују за њихову самосталнију синтезу.

  Силабус | Прилози

 • Библија пред савременим изазовима

  Библија пред савременим изазовима
  Наставни курс је осмишљен тако да студенте доводи у позицију да о савременим проблемима размишљају кроз библијску призму. Опсег могућих тема је широк и актуелан.

  Силабус | Прилози

 • Novum Testamentum Patristicum

  Novum Testamentum Patristicum
  Нови Завет патристике је предмет чији је циљ упознавање са принципима и методама тумачења Библије у периоду класичне епохе отаца. Циљ проучавања је разумевање патристичке херменеутике и егзегезе у историјском контексту и могућности апликације данас.

  Силабус | Прилози

 • Јеврејски језик

  Јеврејски језик
  У оквиру курса изучајавају се основе библијско-старојеврејског језика. Поред основних информација, највише се ради морфологија. Курс подразумева рад на старозаветним текстовима.

  Силабус | Прилози

 • Примењена егзегеза

  Примењена егзегеза
  Наставни курс је осмишљен тако да студенте оспособи да се баве темељнијом егзегезом библијских текстова, што подразумева адекватан херменеутички приступ Светим списима. Наглашавају се два херменеутичка нивоа: научни и теолошки, односно примењују се дијахрони и синхрони моменти у егзегези. Научни се заснива на историјско-филолошкој анализи текста (дијахрони приступ), док је теолошки више орјентисан на извођење егзистенцијалног смисла (синхрони приступ).

  Силабус | Прилози

 • Свет Новог Завета

  Свет Новог Завета
  Свет Новог Завет је историјско-теолошка дисциплина која се бави историјским, социјалним, религијским, економским и политичким окружењем у коме настају текстови Новог Завета. Стечена знања омогућавају увиде у интеракцију између ранохришћанске теологије и историјско-културолошког амбијента у коме се она одвија.

  Силабус | Прилози

 • Старојеврејска палеографија

  Старојеврејска палеографија
  Обрађује се старјеврејско писмо, пре свега стари натписи на споменицима и другим артефактима. Највише се раде кумрански рукописи.

  Силабус | Прилози

 • Teoлoгиja старозаветних пророка

  Теологија старозаветних пророка
  У оквиру курса истражују се и обрађују теме из домена пророчког покрета у Старом Завету. Тежиште рада чини теолошко-егзегетско истраживање пророчких списа.

  Силабус | Прилози

 • Старозаветни монотеизам

  Старозаветни монотеизам
  У оквиру курса истражује се феномен старозаветног монотеизма, као и феномен религијске свести старих Израилаца у контексту схватања Бога. Оквир курса представљају теме: развој идеје монотеизма, карактер старозаветног монотеизма, однос Бог–свет.

  Силабус | Прилози

 • Интертестаментарна књижевност

  Интертестаментарна књижевност
  У оквиру курса обрађује се богата литерарна делатност у периоду између Старог и Новог Завета, такозвана интертестаментарна књижевност. Циљ је разумевање разлога за настајање оваквога типа литерарних дела.

  Силабус | Прилози

 • Контекстуална ерминевтика Новог Завета

  Монотеизам и христологија у Новом Завету
  Новозаветни текстови сведоче о динамизацији и радикалном преосмишљавању старозаветног монотеизма. Поред једнога Бога Старог Завета молитве се узносе Исусу Христу као Богу. Циљ овог предмета је да на новозаветним текстовима прати процесе христолошког преосмишљавања јудејског монотеизма.

  Силабус | Прилози

 • Теолошка ерминевтика

  Теолошка ерминевтика


  Теолошка ерминевтика је теолошко-научна дисциплина која се бави настанком теолошких исказа. То подразумева рад на библијским и светоотачким текстовима. Циљ тих истраживања је да се покуша разумети логике настанка теолошког исказа. Важна тема је и питање теолошког дискурса, као и домета теолошког исказа.

  Силабус | Прилози

Ви сте овде: Насловна Радионице